30 Jun

Bootable iso in linux

sudo add-apt-repository ppa:tomtomtom/woeusb

sudo apt update && sudo apt install woeusb-frontend-wxgtk

sudo woeusb [iso file] –device /dev/sdX

16 Feb

Usb ctecka

#!/bin/bash

stty -F /dev/ttyUSB0 9600 cs8 -cstopb -parenb

while true;
do
read -n 12 LINE < /dev/ttyUSB0 echo $LINE done

06 Mar

Synology nginx, virtual hosts

Synology webserver s virtualnimi hosty

Z obchodu nainstalovat balíček Webstation + PHP. Spustit aplikaci Webstation a nastavit virtuální hosty

php settings

Konfigurační soubor s virtuálními hosty
/etc/nginx/app.d/server.webstation-vhost.conf

server {
listen 80;
  include /usr/local/etc/nginx/conf.d/b5774ebf-89a4-4d16-adc6-7d00a416a27e/us*er.conf*;
}

Uživatelské změny zapisovat do konfiguračního souboru
vim  /usr/local/etc/nginx/conf.d/b5774ebf-89a4-4d16-adc6-7d00a416a27/user.conf;

Otestovat nginx, ze je vse ok
# nginx -t

Restart nginx
# synoservice  –restart nginx

 

 

 

 

06 Mar

Synology services / handling

Handling DMS services

synoservicecfg –list
synoservice –status
synoservicecfg –stop
synoservicecfg –hard-stop
synoservicecfg –start
synoservicecfg –hard-start
synoservice –restart
synoservicectl –restart

20 Feb

Virtualbox no usb

cat /etc/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules

KERNEL==”vboxdrv”, NAME=”vboxdrv”, OWNER=”root”, GROUP=”vboxusers”, MODE=”0660″
KERNEL==”vboxdrvu”, NAME=”vboxdrvu”, OWNER=”root”, GROUP=”vboxusers“, MODE=”0666″
KERNEL==”vboxnetctl”, NAME=”vboxnetctl”, OWNER=”root”, GROUP=”vboxusers”, MODE=”0660″
SUBSYSTEM==”usb_device”, ACTION==”add”, RUN+=”/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh $major $minor vboxusers
SUBSYSTEM==”usb”, ACTION==”add”, ENV{DEVTYPE}==”usb_device”, RUN+=”/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh $major $minor vboxusers
SUBSYSTEM==”usb_device”, ACTION==”remove”, RUN+=”/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh –remove $major $minor”
SUBSYSTEM==”usb”, ACTION==”remove”, ENV{DEVTYPE}==”usb_device”, RUN+=”/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh –remove $major $minor”

20 Feb

Barvy terminal

printf ‘\e[38;5;40m Test test barvy \e[0m\n’

#!/bin/bash
for((i=16; i<256; i++)); do printf "\e[48;5;${i}m%03d" $i; printf '\e[0m'; [ ! $((($i - 15) % 6)) -eq 0 ] && printf ' ' || printf '\n' done

13 Jul

Jak zmenšit virtuální disk (Linux)

V tomto případě zmenšíme disk t2.img z 7,4G minimálně na 6G

* změna na root uživatele
me@x:~/flash_iso$ sudo -s

* nainstalovat nástroje libguestfs-tools pokud je nemáme
root@x:~/flash_iso$ apt-get install libguestfs-tools

* vytvoříme pro jistotu zálohu
root@x:~/flash_iso$ cp -h my_debian_vm.img t4.img

* zjištění velikosti souboru t2.img
root@x:~/flash_iso$ du -h t2.img
7,4G t2.img

* nyní spustíme guestfish
root@x:~/flash_iso$ sudo guestfish -a t2.img

Welcome to guestfish, the guest filesystem shell for
editing virtual machine filesystems and disk images.

Type: ‘help’ for help on commands
‘man’ to read the manual
‘quit’ to quit the shell
> run
100% ⟦▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒⟧ 00:00
>

* vypíšeme strukturu souborového systému v t4.img
> list-filesystems
/dev/sda1: ext4
/dev/sda2: unknown
/dev/sda5: swap

* vypsáni tabulky oddílů disku
> part-list /dev/sda
[0] = {
part_num: 1
part_start: 1048576
part_end: 7489978367
part_size: 7488929792
}
[1] = {
part_num: 2
part_start: 7491025920
part_end: 7863271423
part_size: 372245504
}
[2] = {
part_num: 5
part_start: 7491026944
part_end: 7863271423
part_size: 372244480
}

* nebudeme potřebovat v tuto chvíli /dev/sda2: unknown, /dev/sda5: swap, odstraníme je tedy
> part-del /dev/sda 5
> part-del /dev/sda 2

* opět výpis oddílu po odstranění
> part-list /dev/sda
[0] = {
part_num: 1
part_start: 1048576
part_end: 7489978367
part_size: 7488929792
}

* nyní připojíme první oddíl, výpis souborového systému
> mount /dev/sda1 /
> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4128448 385944 3532792 10% /
tmpfs 97744 152 97592 1% /run
/dev 242576 0 242576 0% /dev
/dev/sda1 7067352 5219696 1465604 79% /sysroot

* odpojíme jej
> umount /

* nyní zmenšíme souborový systém na nejmenší míru, případně lze změnit velikost pomocí nástroje resize2fs-size
> resize2fs-M /dev/sda1

* výpis systému po zmenšení
> mount /dev/sda1 /
> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4128448 385944 3532792 10% /
tmpfs 97744 144 97600 1% /run
/dev 242576 0 242576 0% /dev
/dev/sda1 5078124 5041360 0 100% /sysroot

* nyní má souborový systém okolo 5.1G, nicméně oddíl je stále 7.4G
> umount /
> exit

* zmenšení souboru t4.img na velikost 5.5G
me@x:~/flash_iso$ truncate -s 5500M t4.img
me@x:~/flash_iso$ du -h t4.img
5,4G t4.img

* soubor t4 je zmenšen, avšak velikost oddílu je stále 7.4G. Je potřeba upravit tabulku oddílu
* spustíme virtualní disk v nouzovem režimu
root@x:~/flash_iso$ sudo virt-rescue t2.img

* výpis infa disku, hlásí velikost 5767168000 bytes
I have no name!@(none):/# fdisk -lu /dev/sda

Disk /dev/sda: 5767 MB, 5767168000 bytes
155 heads, 12 sectors/track, 6055 cylinders, total 11264000 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc0323b57

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 14628863 7313408 83 Linux

* uložíme partition tabulku do souboru part.txt
I have no name!@(none):/# sfdisk -d /dev/sda > part.txt

* upravíme soubor part.txt
I have no name!@(none):/# vim.tiny part.txt

unit: sectors

/dev/sda1 : start= 2048, size= 14626816, Id=83, bootable
/dev/sda2 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sda3 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sda4 : start= 0, size= 0, Id= 0

** upravený soubor part.txt nová velikost je 11532288
* Jak se k tomuto číslu došlo ? 1G = 1 073 741 824 Bytes * 5.5G / 512 B = 11534336 – 2048 = 11532288
* Disk /dev/sda: 5452 MB, 5452595200 bytes
* 155 heads, 12 sectors/track, 5725 cylinders, total 10649600 sectors

unit: sectors

/dev/sda1 : start= 2048, size= 11532288, Id=83, bootable
/dev/sda2 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sda3 : start= 0, size= 0, Id= 0
/dev/sda4 : start= 0, size= 0, Id= 0

* zápis nové tabulky oddílu na disk
I have no name!@(none):/# sfdisk –force /dev/sda < part.txt

* kontrola systému na /dev/sda1
I have no name!@(none):/# e2fsck -f /dev/sda1
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sda1: 186099/343392 files (0.3% non-contiguous), 1357448/1367396 blocks

* automaticky rozšíření souborového systému
I have no name!@(none):/# resize2fs /dev/sda1

resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Resizing the filesystem on /dev/sda1 to 1407744 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sda1 is now 1407744 blocks long.

* konec
I have no name!@(none):/# exit

* spustit upravený obraz t4.img, je potřeba ještě opravit /etc/fstab. Soubor obsahuje info o swap oddílu, ten však neexistuje.
root@x:~/flash_iso$ kvm -m 2G -hda t4.img

** [ * ] A start job is running for dev-disk-by …
* FIX: modify /etc/fstab and comment or remove info about swap part, we dont have it
virtual$ nano /etc/fstab

** HOTOVO **

* Další užitečné info k práci s virtualními disky.
http://libguestfs.org/